Recombinant adeno-associated virus serotype 9 in a mouse model of atherosclerosis: Determination of the optimal expression time in vivo

Qingjie Chen, Hui Zhai, Xiaomei Li, Yitong Ma, Bangdang Chen, Fen Liu, Hongmei Lai, Jia Xie, Chunhui He, Junyi Luo, Jing Gao, Yining Yang