ProBDNF Signaling Regulates Depression-Like Behaviors in Rodents under Chronic Stress

Yin-Yin Bai, Chun-Sheng Ruan, Chun-Rui Yang, Jia-Yi Li, Zhi-Long Kang, Li Zhou, Dennis Liu, Yue-Qing Zeng, Ting-Hua Wang, Chang-Fu Tian, Hong Liao, Larisa Bobrovskaya, Xin-Fu Zhou

Neuropsychopharmacology. 2016 Nov; 41(12): 2882–2892. Prepublished online 2016 Jun 17. Published online 2016 Jul 13. doi: 10.1038/npp.2016.100