Peripheral Brain Derived Neurotrophic Factor Precursor Regulates Pain as an Inflammatory Mediator

Cong Luo, Xiao-Lin Zhong, Fiona H. Zhou, Jia-yi Li, Pei Zhou, Jun-Mei Xu, Bo Song, Chang-Qi Li, Xin-Fu Zhou, Ru-Ping Dai

Sci Rep. 2016; 6: 27171. Published online 2016 Jun 2. doi: 10.1038/srep27171

PMCID: PMC4890020