Inhibition of the NF-κB pathway by R65 ribozyme gene via adeno-associatedvirus serotype 9 ameliorated oxidized LDL induced human umbilical vein endothelial cell injury

Hui Zhai, Qing-Jie Chen, Xiao-Ming Gao, Yi-Tong Ma, Bang-Dang Chen, Zi-Xiang Yu, Xiao-Mei Li, Fen Liu, Yang Xiang, Jia Xie, Yi-Ning Yang

Int J Clin Exp Pathol. 2015; 8(9): 9912–9921. Published online 2015 Sep 1.

PMCID: PMC4637785