Heparan Sulfate Organizes Neuronal Synapses through Neurexin Partnerships

Peng Zhang, Hong Lu, Rui T. Peixoto, Mary K. Pines, Yuan Ge, Shinichiro Oku, Tabrez J. Siddiqui, Yicheng Xie, Wenlan Wu, Stephanie Archer-Hartmann, Keitaro Yoshida, Kenji F. Tanaka, A. Radu Aricescu, Parastoo Azadi, Michael D. Gordon, Bernardo L. Sabatini, Rachel O.L. Wong, Ann Marie Craig

Cell. 2018 Sep 6; 174(6): 1450–1464.e23. doi: 10.1016/j.cell.2018.07.002

PMCID: PMC6173057