FrzA gene protects cardiomyocytes from H2O2-induced oxidative stress through restraining the Wnt/Frizzled pathway

Jing Tao, Bang-dang Chen, Yi-tong Ma, Yi-ning Yang, Xiao-mei Li, Xiang Ma, Zi-xiang Yu, Fen Liu, Yang Xiang, You Chen

Lipids Health Dis. 2015; 14: 90. Published online 2015 Aug 18. doi: 10.1186/s12944-015-0088-0

PMCID: PMC4539933