BACE2, a conditional β-secretase, contributes to Alzheimer’s disease pathogenesis

Zhe Wang, Qin Xu, Fang Cai, Xi Liu, Yili Wu, Weihong Song

JCI Insight. 2019 Jan 10; 4(1): e123431. Published online 2019 Jan 10. doi: 10.1172/jci.insight.123431

PMCID: PMC6485359