Adult Hippocampal Neurogenesis along the Dorsoventral Axis Contributes Differentially to Environmental Enrichment Combined with Voluntary Exercise in Alleviating Chronic Inflammatory Pain in Mice

Jie Zheng, Ying-Ying Jiang, Ling-Chi Xu, Long-Yu Ma, Feng-Yu Liu, Shuang Cui, Jie Cai, Fei-Fei Liao, You Wan, Ming Yi

J Neurosci. 2017 Apr 1 2; 37(15): 4145–4157. doi: 10.1523/JNEUROSCI.3333-16.2017

PMCID: PMC6596585