Adult Hippocampal Neurogenesis along the Dorsoventral Axis Contributes Differentially to Environmental Enrichment Combined with Voluntary Exercise in Alleviating Chronic Inflammatory Pain in Mice

Adult Hippocampal Neurogenesis along the Dorsoventral Axis Contributes Differentially to Environmental Enrichment Combined with Voluntary Exercise in Alleviating Chronic Inflammatory Pain in Mice

Jie Zheng, Ying-Ying Jiang, Ling-Chi Xu, Long-Yu Ma, Feng-Yu Liu, Shuang Cui, Jie Cai, Fei-Fei Liao, You Wan, Ming Yi

J Neurosci. 2017 Apr 1 2; 37(15): 4145–4157. doi: 10.1523/JNEUROSCI.3333-16.2017

PMCID: PMC6596585